DGC POLSKA PRIVACY POLICY

Here you can find our privacy policy, so you will know how we gather, process and store your Personal Data

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych jest DGC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, 80-386, ul. Lęborska 3b , wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000630871, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5842751985, REGON: 365096796. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin “Kandydat” zastąpiony został określeniem “Ty”, “Administrator”- “My”. Termin “RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

4. Wszelkie dane osobowe traktujemy jako poufne i nie są widoczne dla osób do tego nieupoważnionych.

§.2 Administrator Danych

1. Twoje dane osobowe przetwarzane są:

I. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

II. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

III. w zakresie i celu niezbędnym do rekrutacji, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania

2. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo do:

I. dostępu do danych,

II. sprostowania,

III. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

IV. prawo sprzeciwu,

V. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

3. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: ado@dgcone.pl

4. Mamy prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

5. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

6. Administrator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

7. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.